Kancelaria

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Janina Jarkowska
10-687 Olsztyn, ul. Leyka 18/8
NIP 739-100-80-08
Regon 510281702

tel.(089)521-26-46,
fax (89)521-26-45, kom.601676376
email:  j.jarkowska@wp.pl
web: jarkowska.eu

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7 do 16

Działalność gospodarczą prowadzę od 22 listopada 1994r.

Wpisana jestem w  Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Olsztyna pod numerem  42533.

Od 2000 roku wykonuję zawód biegłego rewidenta jako osoba prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek. Wpisana jestem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych -pod numerem 1980,

Posiadam duże doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i przeprowadzania badań sprawozdań finansowych jednostek produkcyjnych, handlowych, usługowych , fundacji, stowarzyszeń i jednostek   naukowo- badawczych.

Przeprowadzałam audyty finansowe projektów współfinansowanych ze środków unijnych, funduszy statutowych jednostek naukowo-badawczych finansowanych z budżetu państwa.

Ponadto świadczę usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych, książki przychodów i rozchodów,, przeglądu ksiąg rachunkowych .

Współpracuję z   biegłymi rewidentami o wysokich kwalifikacjach zawodowych gwarantujących rzetelne i prawidłowe wykonanie    prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych.

Dotychczasowa współpraca z badanymi podmiotami pozwoliła nam na szczegółowe zapoznanie się z zasadami i specyfiką funkcjonowania tych podmiotów na rynku, z ich sytuacją ekonomiczno- prawną.

Ma to bez wątpienia dodatni wpływ na  jakość naszych usług .

Informuję, że jestem ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU 

Janina Jarkowska